Свържете се с Уеб СтартПрава за ползване


Тази интернет страница е собственост на „УЕБ СТАРТ" ООД.

Съдържанието на тази интернет страница, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга също е регистрирана или нерегистрирана търговска марка на „УЕБ СТАРТ" ООД или други организации.

Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на тази интернет страница или на части от нея, без знанието и изричното съгласие на „УЕБ СТАРТ" ООД е забранено!

С достъпа си до тази интернет страница и информацията в нея Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Връзки с други интернет страници


Интернет страницата на „УЕБ СТАРТ" ООД съдържа връзки към други интернет страници. Правилата за ползване на тези интернет страници могат да се различават от правилата за ползване на тази интернет страница. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „УЕБ СТАРТ" ООД не поема отговорност за истинността на информацията показвана на тези интернет страници, нито за точността им.

„УЕБ СТАРТ" ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези интернет страници.

„УЕБ СТАРТ" ООД специално ограничава отговорността си, ако тези интернет страници: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни; изложената информация в тях е неправилна, непълна или подвеждаща; не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел; не осигуряват необходимата сигурност; съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или са опозоряващи или оклеветяващи.

Отговорност


„УЕБ СТАРТ" ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на тази интернет страница.

Цялата информация на интернет страницата се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

„УЕБ СТАРТ" ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в интернет страницата е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - „УЕБ СТАРТ" ООД по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в интернет страницата.

Дискретност на личната информация


Каквато и да е лична информация, която изпращате на интернет страницата чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от „УЕБ СТАРТ" ООД в съответствие със законите на Република България и приетата от фирмата Политика за защита на личната информация. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на интернет страницата, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Промяна на Условията


„УЕБ СТАРТ" ООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Права за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

Закони и юрисдикция


Тези Права за ползване и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Контакти   p: 02/ 4 701 701   m: 088 5 939 050   Click2Talk
Уеб Старт в социалните мрежи - Linked In Уеб Старт в социалните мрежи - Twitter Уеб Старт в социалните мрежи - Facebook Уеб Старт в социалните мрежи - Svejo.net

Фирма за уеб дизайн Уеб Старт ООД ©2008-2011.